יום שישי, 11 בספטמבר 2015

The 4 Links Model for Digital Learning/ Nir Golanמודל ארבעת הלינקים ללמידה דיגיטאלית The 4 Links Model for Digital Learning פותח ע״י ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, כמענה לצורך בכלי מארגן לכל תפישת החינוך והלמידה הדיגיטאלית במאה ה21.
מודל ארבעת הלינקים ללמידה דיגיטאלית מתבסס על שני מודלים קיימים: מודל SlL (Significant Individual Learning model) ללמידה משמעותית ומודל משתתפי״ם למיומנויות המאה ה-21.
למידה דיגיטאלית (Digital learning)
למידה דיגיטאלית היא התשתית החינוכית העדכנית במאה ה-21, הכוללת שיטות הוראה-למידה משולבות טכנולוגית מידע ותקשורת בסביבה למידה מקוונת. למידה זו מתבססת על נגישות ושימוש ביחידות וחומרי הוראה-למידה דיגיטאליים, לצד מקורות מידע ברשת, העומדים לרשות המורה והלומדים לשם הבניית ידע מבוססת חקר, שיתוף, הרחבה והעמקה.

המודל בנוי מ-4 לינקים אשר מייצרים רצף של תהליך למידה קוהרנטי, כשרשרת למידה דיגיטאלית אינסופית.
כל לינק מורכב משתי מיומנויות של המאה ה-21 המיומנויות. המיומנויות רלוונטיות לכל הלינקים, אך הן ייחודיות בתרומתן ללינק בו הן מופיעות במודל. כתוצאה מכל לינק עובר הלומד תהליך למידה מעגלי אשר נעביר אותו ללינק הבא.

פירוט 4 הלינקים:
1.   התהליך בלינק הראשון הוא הגדרה של הצורך על-ידי הלומד. ללא הגדרה זו לא ימשיך תהליך הלמידה. הגדרת הצורך היא תוצאה של שילוב שתי מיומנויות: מוסריות דיגיטאלית ותודעה גלובאלית.
Motivation: Need definition
Digital Morality & Global Awareness
2.   בלינק השני מבצע הלומד התנסות כמענה לצורך, וממשיג את ההתנסות להתנהגות. בלינק זה משתמש הלומד במיומנויות של פתרון בעיות ויצירתיות יוזמת.
Action: Transformation from Acting to Behavior
Problem Solving & Proactive Creativity
3.   בלינק השלישי מברר הלומד מהם הנורמה והערך העומדים מאחורי ההתנהגות, הוא נעזר במיומנויות תקשורת בין אישית, בשיתוף עבודת צוות. בלינק זה מבוצע תהליך הלמידה ביחס לחברה בה הוא נמצא.
Conceptualization: Norm & Value definition
Communication & Collaboration
4.   בלינק הרביעי והאחרון הוא מגדיר את זהותו הייחודית כתוצאה מהתהליך ובוחר האם ללמד אדם נוסף את התהליך או להמשיך לצורך הבא. כאן הוא משתמש בעיקר בחשיבה ביקורתית וסובלנות לשונה. 
Reflection: Self identification & Teaching the other
Critical Thinking & Tolerance to diversity

בתום הלינק הרביעי הוא ממשיך את שרשרת הלמידה דרך חזרה ללינק הראשון.

פירוט הקשר בין התוצר הלינק למיומנויות:
לינק ראשון:
·      הצורך בלמידה מוגדר כתוצאה מזיהוי פערים הקשורים למידע שקלט במדיה הדיגיטאלית. צורך זה נובע גם מאופן בו השתמשו במידע בצורה מוסרית. בעקבות ראייתו הגלובאלית המתעדכנת online, ולאור האירועים והחידושים המתרחשים בעולם הלומד מגדיר את הפער או הצורך שלו ללמידה. מכיוון שמדובר על צורך בלמידה דיגיטאלית הוא נובע מהמדיה הדיגיטאלית והוא משלב את התודעה הגלובאלית שהיא מייצרת, תוך שימוש מושכל באמות מידה מוסריות.
לא יתרחש תהליך למידה דיגיטאלי אשר יכול לפגוע באחר ולהיות לא מוסרי.
לינק שני:
·      בלינק השני מתרחש שלב הביצוע: התנסות בלמידה. הלומד מבצע פעולה במדיה הדיגיטאלית, כפתרון לצורך שהוגדר בלינק הראשון. כתוצאה מהתנסות זו בלמידה דיגיטאלית: חיפוש, חווית עשייה, ויצירה, הוא בודק האם קיבל מענה לצורך אשר הוגדר בלינק הראשון, ובוחר לחזור על הביצוע בכדי להפוך אותו להתנהגות; דפוס שכיח בעל מדדי הצלחה. הוא מיישם תהליך של פתרון בעיות כמענה לצורך או בחשיבה יצירתית יוזמת במידה ולא מצא את הפתרון במדיה הדיגיטאלית. פתרון הבעיות מתבסס על תהליך של זיהוי הפער- הגדרת הצורך מהלינק הקודם תוך ביצוע אנליזה ואינטגרציה של הקיים במדיה הדיגיטאלית למציאת הפתרון. היצירתיות מלווה את התהליך לכל אורכו והיא חייבת להיות פרואקטיבית בכדי ליצר חדשנות. עליו לנסות לשבור פרדיגמות ישנות ולייצר חדשות במידת הצורך.
בלינק זה הופך הלומד יוזם ויצירתי בצורה פעילה.
לינק שלישי:
·      בלינק השלישי מזהה הלומד את הנורמה החברתית העומדת מאחורי ההתנהגות: מה ההיגיון העומד מאחוריה, מה יתרונותיה ללומד ולסובבים אותו, ומה הערך החברתי שמניע אותה. מאחורי כל התנהגות חייבים להיות אמת מידה או קוד אתי אשר מנחים אותה. הערך משמש כלי להתמודדויות עם דילמות מקצועיות. הערך מנחה את שיקול הדעת וקבלת ההחלטות בסיטואציות מורכבות. מכיוון שמדובר על סוגיות מורכבות ברובד החברתי, עומדות לרשות הלומד שתי מיומנויות בינאישיות: מיומנות תקשורת בינאישית ומיומנות שיתוף בעבודת הצוות. שילוב של שתי מיומנויות אלו מייצר אצל הלומד הבנה עמוקה יותר של הנורמה והערך המנחים את הביצוע. מיומנויות אלו מאפשרות לו לתרגל בצוות את הנורמה ולדייק את השיח דרך הפעלת מיומנויות התקשורת הבינאישית השונות.
התרגול וההתנסות בשיח הקבוצתי הכרחיים להשלמת הלינק השלישי.
לינק רביעי:
·      הלינק הרביעי מתעסק בזהות הלומד ובבחירתו ללמד. זהו הלינק המורכב ביותר בשרשרת הלמידה הדיגיטאלית. בלינק זה ממקם הלומד את הערך מהלינק הקודם בסולם הערכים האישי שלו ובכך מעצב מחדש את זהותו הייחודית. במידה והוא בוחר להמשיך ללמד את האחר את המודל, עליו לשמש דוגמא אישית תוך שימוש בניסיונו האישי ובמקצועיותו בלימוד האחר את המודל.
·      לימוד האחר את המודל מחזק את לתהליך הלמידה הדיגיטאלית אצל הלומד עצמו ומביא אותו לדרגת המקצועיות הגבוהה ביותר. בכדי למקם את הערך מהלינק הקודם בסולם ערכיו ולגבש את זהותו, על הלומד להפעיל מיומנות של חשיבה ביקורתית. מיומנות זו מורכבת ודורשת אותנטיות רבה מהלומד ומחזקת את זהותו המקצועית.
·      בכדי ללמד את האחר, נזקק הלומד לסובלנות כלפי שונות: עליו להימנע משפיטת האחר על רקע שונות מגדרית, תרבותית, וכו׳. שיפוט זה מבטל את היכולת ללמד בצורה מקצועית את האחר. הסובלנות תאפשר ללומד להפעיל אמפטיה וחמלה תוך הצבת גבולות, אסרטיביות ללא פגיעה באחר. הסובלנות לשונות האחר היא הבסיס ליכולת ללמד את האחר ובלעדיה לא תתקיים למידה אותנטית. הסובלנות לשונות האחר מתחילה בקבלת העצמי. שלב זה מייצר דיאלוג אינסופי בין החשיבה הביקורתית לגיבוש זהות ייחודית לבין סובלנות לשונות ללימוד האחר.
הסובלנות לשונות קריטית בלמידה הדיגיטאלית בגלל המגוון העצום של המשתמשים במדיה. אי קבלת השונה פוגעת באיכות הלמידה במדיה הדיגיטאלית,

בתום הלינק הרביעי ימשיך הלומד ללינק הראשון, יזהה צורך חדש וימשיך את שרשרת הלמידה הדיגיטלית.

מודל ארבעת הלינקים ללמידה דיגיטאלית, מסייע להשתמש במכלול האמצעים החינוכיים המיושמים באמצעות טכנולוגית המידע והתקשורת המתקדמות לשם העצמת הלמידה.
יתרונותיו העיקריים של המודל:
1.   מעודד התאמה אישית וגמישות למאפייני הלומד
2.   מייצר תהליך למידה דיגיטאלית מסודר המובל על ידי המורה, תוך מתן תמיכה לימודית משמעותית ללומד בצורה מובנית ומתפתחת
3.   מחייב למידה שיתופית בין הלומדים, במיוחד בלינק השלישי 
4.   מקל על זיהויי חומרי למידה דיגיטאליים איכותיים, כשדרך הלמידה בהם מותאמת אישית לצרכי כל לומד (החל מהלינק הראשון)
5.   מחייב את המורה והלומד להשתמש במידע העדכני, לייצר שקיפות והמשכיות של שרשרת הלמידה הדיגיטאלית

המודל מאפשר הובלה מקצועית של תהליך הלמידה הדיגיטאלית דרך לינקים ברורים המוגדרים ללומד ולמלמד, תוך שימוש במיומנויות במאה ה-21 הרלוונטיות לכל לינק.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה