יום שבת, 30 במאי 2015

מודל "דע את הרווח" חלק 2 Mind the Gap" model"

מודל פיתוח מקצועי לעובד הוראה (עו"ה)
ההופך פער לרווח.

מודל ״דע את הרווח״/ "Mind the Gap" ייעודי לפיתוח מקצועי אישי של עובד הוראה (עו"ה).
המודל הופך את הפיתוח המקצועי של עו"ה לשגרה/ לדרך, לתהליך פיתוח מקצועי אינסופי: Long Learning Life.

על עו"ה לזהות את הפער המקצועי אותו הוא רוצה לשפר דרך זיהוי המקום בו ביצועיו נמוכים או זיהוי האזור המקצועי אשר הזניח או לא נגע בו. את הפער המזוהה הוא יהפוך לרווח בעזרת המודל. 
לאורך כל התהליך קיימים לרשותו 4 מקורות כוח מניעים:
·      מודעות מקצועית עצמית
·      תלמידים
·      עמיתים
·      מנהלים
עליו להתאים את השימוש במקורות הכוח הללו לשלבים השונים של המודל על פי הרלוונטיות והזמינות שלהם.

שלבי המודל ״דע את הרווח״ "Mind the Gap":
1. זהה את הפער/ הצורך/ האזור ולמד אותו.
2. חפש את ההתנהגות: כלי או מודל רלוונטי והפעל אותו, בצע רפלקציה על אופן הביצוע (מדדים כמותיים ואיכותיים).
3. הפוך את ההתנהגות לנורמה- בסס בעזרת מקורות אקדמיים נוספים את ההתנהגות המקצועית הנלמדת. אקדמיזציה של ההתנהגות לנורמה מקצועית.
4. מצא את הערך: הקוד האתי המקצועי העומד מאחורי הנורמה.
5. מקם את הערך בסולם הערכים המקצועי שלך, עצב מחדש את הזהות המקצועית שלך.
6. למד את האחר: תעד את תהליך הלמידה המקצועי שעברת ואת תוצריו במאמר או הכשרת עמיתים. 

פירוט השלבים השונים:
1. זהה את הרווח: הפער/ הצורך/ האזור ולמד אותו.
Find and Learn the Gap
 זיהוי הרווח והפיכתו לצורך: על עו"ה בעזרת מודעות מקצועית עצמית, תלמידים, עמיתים ומנהלים, לזהות את אותו Gap- פער מקצועי התנהגותי, או אזור מקצועי קיים או חדש אשר הזניח ולא נגע בו. עליו להיעזר בכל אחד מהגורמים בכדי לדייק את הפער: "Mind the Gap", ללמוד אותו ולקרוא עליו. ניתן להיעזר בשלב זה בגורם מקצועי נוסף.
• תוצאת השלב: הסכמה על הפער/ הצורך המקצועי לקראת ביצוע הפתרון בפעם הראשונה.
2. חפש את ההתנהגות: כלי או מודל רלוונטי והפעל אותו Search for the right Behavior
בצע רפלקציה על אופן הביצוע practice and reflection (מדדים כמותיים ואיכותיים).
ביצוע הפתרון תוך ידיעת התוצאה והמשגת הפתרון להתנהגות: ביצוע של הפתרון תוך ציפייה ברורה למדדים כמותיים ואיכותיים, על סמך הניסיון הקודם. תיאור הפעולה החוזרת והמשגתה להתנהגות הניתנת לשחזור או לשיפור.
• תוצאת השלב: הפתרון מומשג כהתנהגות ומבוצע כמצופה.
3. הפוך את ההתנהגות לנורמה- Turn the behavior into Norm- Academy based learning
בסס מקורות אקדמיים נוספים להתנהגות המקצועית הנלמדת. אקדמיזציה של ההתנהגות לנורמה מקצועית.
Norm הצגת הנורמה -הפיכת ההתנהגות לנורמה: הצגת דפוס ההתנהגות החוזר על עצמו כנורמה תוך ביסוס אקדמי של ההתנהגות: בדיקת הרקע המקצועי העומד מאחורי, מודלים ותיאוריות, והתפישה החינוכית התומכת בהתנהגות, מציאת כלים נוספים הקיימים בהקשר לרווח.
נורמה מקצועית מוגדרת כצפייה להתנהגות עתידית על ידי הלומד או על ידי החברה. נורמה זו מביאה תועלת ללומד ולסובבים אותו. הנורמה הופכת לדרישה: רשימת ההתנהגויות הרצויות והבלתי רצויות ותחומי האחריות של כל אחד. 
• תוצאת השלב: הבנת עו"ה את התועלת והסכמתו לביצוע הנורמה המקצועית כמצופה.
4. מצא את הערך: הקוד האתי המקצועי העומד מאחורי הנורמה.
Find the Value- Ethic code
רשימת ערכים ועקרונות המגדירים את זהות המקצוע, מעין "אני מאמין". קוד כזה מכוון את עו"ה בארגון לקבל החלטות על בסיס הערכים והעקרונות הללו ומזמין את בעלי העניין שלו, לבחון את פעילותו על פיהם. קוד כזה כולל הצהרה על ערכי הארגון ואת רשימת ההתנהגויות הרצויות ושאינן רצויות. 
Value הגדרת הערך העומד מאחורי הנורמה: הגדרת המשמעות ללומד, ההיגיון המקצועי מאחורי הנורמה, התרומה או ההשפעה של הנורמה על הלומד והסביבה. הערך הופך לעקרון מנחה בהפעלת שיקול דעת בזמן קבלת החלטות. ככל שהערך בעל השפעה רחבה יותר ולטווח הארוך יותר, הוא הופך להיות משמעותי יותר.
• תוצאת השלב: הגדרת הערך המנחה את התנהגויות עו"ה.
5. מקם את הערך בסולם הערכים המקצועי שלך, עצב מחדש את הזהות המקצועית שלך.
Mold your professional Identity
Specific Identity גיבוש זהות אישית ייחודית: הטמעת הערך במכלול הערכים אשר מגדיר את זהותו הייחודית של עו"ה. הערכים באים לידי ביטוי בהתנהגות עו"ה ומייצרים זהות אישית ייחודית. עו"ה יודע לתאר את הערך ואופן תרומתו לזהותו ולסובבים אותו.
• תוצאת השלב: מגובשת זהות מקצועית ייחודית לעו"ה.
6. למד את האחר: תעד את תהליך הלמידה המקצועי שעברת ואת תוצריו במאמר או הפץ דרך הכשרת עמיתים. 
 Teach the other- write down your experience in order to share with others post, article, and lesson
Teaching לימוד האחר דרך המודל האנתרופוגוגי: לימוד וחניכת האחר על-ידי עו"ה. עו"ה הלומד הופך לעו"ה מלמד. עו"ה הלומד משתמש בניסיונו האישי כמודל לחיקוי ומימוש זהותו המקצועית הייחודית כמלמד. הוא מיישם את המודל האנתרופוגוגי ללמידה משמעותית על עו"ה חדש.
• תוצאת השלב: המשכיות תהליך לימוד המודל האנתרופוגוגי ללמידה משמעותית.

סיכום:
נושא הפיתוח המקצועי של עו"ה הפך להיות צורך השעה בעקבות הטמעת נושא הגמישות הפדגוגית. המודל ״דע את הרווח״ נותן מענה מושלם:
הוא מעביר את האחריות על הפיתוח המקצועי של עו"ה מגורם חיצוני (משרד החינוך, מנהל ביה"ס ומרכז בפסג״ה), לאחריותו האישית של עו"ה. יישומו של התוכן הנלמד הוא מיידי ומבוצע תוך כדי תהליך הפיתוח המקצועי.
בדרך זו מותאם הפיתוח המקצועי בצורה אישית ומדויקת לעו"ה.
שני יתרונות בולטים לשימוש במודל:
התאמה אישית למאפייני עו"ה בתוכן, בשיטה ובקצב הלמידה.
יצירת שגרת למידה לאורך זמן: המודל הופך להיות אורח חיים.
בשלבים 1-4 מתקיים תהליך שיפור יכולת הביצוע- תהליך קבלת החלטות משופר בעקבות: הבנת הצורך, ביצוע ראשון, הפיכתו להתנהגות מדידה, הבנת הנורמה, זיהוי הערך ואופן השפעתו הייחודית על קבלת ההחלטות והבחירה.
בשלבים 4-5 מתבצע תהליך יצירת עצמו מחדש- הגדרת זהות מקצועית ייחודית כל פעם מחדש, לאור למידת הערך החדש והטמעתו כחלק מהזהות המקצועית.
בשלב החמישי מגובשת תפיסת העולם מחדש- הרחבת יכולת ההשפעה ולקיחת אחריות של עו"ה על עצמו ועל הסובבים אותו.
בשלב השישי והאחרון עו"ה הופך להיות משמעותי- דרך לימוד עו"ה אחר. בשלב זה ממצה הלומד את כל כישוריו ומהווה דוגמא אישית לעו"ה אחר שבא ללמוד אחריו.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה