יום שני, 25 בינואר 2016

Learning community in Hub Ramat Gan


מודל לקהילה מקצועית לומדת בHub החינוכי פסג"ה רמת-גן


תהליך הפיתוח המקצועי של השותפים לHub החינוכי במרכז הפסג"ה ברמת-גן, עבר משלב ההקמה לשלב הקמת קהילה מקצועית לומדת. שלושה עקרונות למידה מקצועית מנחים את התהליך: אוטונומיה, מומחיות ותכלית.

בשלב הראשון גויסו בתי-הספר השותפים לתהליך, נמצאו כיווני השראה במהלך הסיור הסינגולרי, והוגדר הצורך דרך מתודולוגית האקתון, לכל בית-ספר.
בהתאם לצורך שהוגדר הותאם מומחה תוכן ותהליך לכל אחד מהצוותים המובילים. 
לדוגמה:
לצוות המוביל הטמעה של תפישת האימון כשגרת חינוך, הותאם מומחה מתחום האימון החינוכי. המטרה להפוך את האימון לשגרה חינוכית בחדר המורים ובכיתה, תוך יצירת שפת אימון אחידה בית-ספרית.
לצוות המוביל את נושא כישורי ומיומנויות הפרזנטציה, כבסיס לתקשורת בין ותוך אישית, הוצמד מומחה לתפקודי הלומד הרלוונטיים. המטרה לייצר שגרות למידה קצרות טווח, כמו סמינר בנושא, בכדי לחשוף את התלמידים למגוון הפלטפורמות והטכניקות לפרזנטציה אפקטיבית, תוך קישור לעולם התוכן הרלוונטי. מיומנויות אלו תהפוכנה לשגרה של גיוון בשיטות הערכת הישגי הלומד.
לצוות המוביל את נושא מעגלי השיח כתפישה חינוכית, והזקוק לניהול מעגלי השיח כתהליך בית ספרי, נמצא מומחה לנושא ולניהול תהליכים מקצה לקצה. המטרה לפתח מנגנון ניהולי, אשר יבצע אינטגרציה של תוצרי מעגלי השיח השונים, המתקיימים בבית-הספר, תוך שיפור המיומנויות השונות, לפי תפקודי לומד.
לצוות המוביל את תפישת המורה העתידית, בהקשר למיומנויות המאה ה-21, הותאם מומחה לחדשנות בשיטות ההוראה הרלוונטיות. הצוות שוקד על פיתוח תפישת המורה העתידית במאה ה-21 בהקשר לשיפור וחדשנות בדרכי ההוראה. 
לצוות העוסק בלמידה בקהילה, זוהה מומחה לPBL מתוך בית-הספר בשילוב מומחה חיצוני ללמידה אורבנית. הצוות זיהה עסקים קטנים בשטח הקהילה והם מהווים מצע ללמידת PBL, תוך חיזוק הקשר עם הקהילה. יום השיא יהיה בפנל תוצרים, אשר יהיו שותפים לו בעלי העסקים הקטנים, תושבי הקהילה והתלמידים. בהמשך יזוהו אתרי למידה נוספים בקהילה ותהליך הלמידה החוץ בית-ספרי יורחב ויהפוך לשגרה. ביוזמה זו המטרה לחזק את תחושת השייכות והמעורבות של הלומד בקהילה.
כל צוות בליווי המומחה המקצועי מהHub החינוכי בפסג"ה, עבר סדנה בנושא חדשנות וחשיבה "האבית" בחדר המורים שלו. כתוצאה, גויס כל חדר המורים לתהליך. במקביל הוגדר הצורך ודויק.
קהילה מקצועית לומדת נוצרת בכדי לשרת את הלומד. הפרט השותף בקהילה המקצועית הלומדת חווה תחושת שייכות, מרחב בטוח להצגת רעיונותיו המקצועיים ותמיכת עמיתים.
במפגש הראשון של הקהילה הלומדת ישבו נציגי הצוות המוביל בשולחנות עגולים, הציגו את המיזם שלהם וקיבלו משוב עמיתים לגבי אופן ההצגה, מה אהבו העמיתים במיזם, מה לדעתם מיותר והצעות לכיוונים נוספים.
כל עמית מילא טופס משוב על פי קטגוריות אלו, הביע את דעתו בשיח עמיתים והגיש אותו למציג המיזם בסוף המפגש. התהליך מבוצע כחלק ממסגרת הפיתוח המקצועי בפסג"ה.
כתוצאה מהלמידה בקבוצות העמיתים דוייק הצורך, נבדקו כיווני האבטיפוס השונים והועלו סיכונים.
פירוט שלושת עקרונות הלמידה המקצועית כפי שבאו לידי ביטוי בקהילה:
1. אוטונומיה (Autonomy) השליטה בנושא הפיתוח המקצועי על-ידי בחירת נושא המיזם. 
בחירת הצוות: הלומד בוחר ללמוד לבד, זוג או בקבוצה גדולה יותר.
2. מומחיות (Mastery) תהליך הלמידה מלווה על-ידי מומחה מעולם התוכן הרלוונטי, תוך כדי הטמעת התהליך הופך הלומד למומחה תוכן בעצמו.  
3. תכלית (Purpose) זוהי השאיפה לעשות את מה שאנחנו עושים במסגרת משהו גדול יותר מעצמנו. השייכות לקבוצה מקצועית לומדת, השייכות לHub החינוכי פסג"ה רמת-גן, אשר ישפיע כל הקהילה החינוכית בעיר.

המשוב העיקרי מהתהליך הייתה תחושת המסוגלות של המשתתפים להעריך את תוצרי הביניים של עמיתיהם. הם חשו כי הפכו למומחים בתהליך משום שחוו את אותו תהליך בעצמם. נוצרה קהילה מקצועית לומדת כחלק מהפיתוח המקצועי של המשתתפים, בה הם בעצמם מציגים את הנושא, נותנים משוב כמומחים, ומייצרים תובנה תכליתית להמשך התהליך.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה