יום שבת, 13 בספטמבר 2014

"למידה משמעותית אינה ללמוד על עצמך. למידה משמעותית היא ליצור את הזהות הייחודית שלך." ניר גולן (2014)

 "למידה משמעותית אינה ללמוד על עצמך.
למידה משמעותית היא ליצור את הזהות הייחודית שלך."

לימוד משמעותי הוא הובלת האחר למציאת הזהות הייחודית שלו."

אנתרופוגוגיה ((Anthropogogy:
"הובלת האדם ללמידה משמעותית הניתנת ליישום מיידי בהתנהגותו."

ניר גולן (2014) ננסה להגדיר למידה משמעותית בעזרתו של הלל:
״אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי?" (אבות,פרק א' משנה י"ג) 
·      מן השאלה הראשונה משתמע שלכל אדם אין תחליף, כל אחד ייחודי- לכל אדם יש את ייחודו ועליו לחפשו.
·      מן השאלה השנייה למדים אנו שאם אדם פועל רק לטובתו האישית, בוגד הוא באופיו האנושי- תרומתו הייחודית לאנושות. 
·      מן השאלה האחרונה משתמע שכל רגע הנו ייחודי, ואי אפשר לשחזר אותו, ולכן יש למצות את הלמידה המשמעותית הרלוונטית באותו הרגע.
·       
פירוט המודל:
למודל ללמידה משמעותית שישה שלבים, המונחים על ידי דיאלוג אותו מוביל המלמד.
שלבי המודל ללמידה משמעותית:
1.      -Action ביצוע פעולה
2.      -Behavior המשגת ההתנהגות
3.      -Norm הצגת הנורמה
4.      Added Value- הגדרת הערך
5.      -Specific Identity גיבוש זהות ייחודית
6.      -Teaching לימוד האחר

טבלת שלבי הדיאלוג ליצירת למידה משמעותית:
תוצאת השלב
שאלת הדיאלוג של המלמד
תוצר הלמידה המשמעותית
1.   -Action ביצוע פעולה
מהו צורך הלומד?
החלטה משותפת על ביצוע הפעולה בפעם הראשונה (כמענה לצורך פנימי או חיצוני) וגילוי התוצאה
2.   -Behavior  המשגת ההתנהגות
האם ביצוע הפעולה נתן מענה לצורך וניתן לשחזרו או לשפרו?
ביצוע חוזר של הפעולה תוך ידיעת התוצאות הצפויות= המשגת הפעולה החוזרת להתנהגות
3.   -Norm  הצגת הנורמה

מה יתרונה של הנורמה?
הבנת חשיבות ויתרונות ההתנהגות כנורמה= התחייבות לביצועה שמוסכם בחברה
4.   Added Value - הגדרת הערך
מה החשיבות והשפעת הנורמה על הלומד והסובבים אותו?
הסכמה משותפת על המשמעות והתועלת של הנורמה והגדרתה כערך= הבנת החשיבות לפרט ולחברה
5.   - Specific Identity גיבוש זהות ייחודית
כיצד הערך משפיע על התנהגות הלומד ומה ייחודו של הלומד?
הפנמת הערך כחלק מזהות הלומד וגיבוש זהות ייחודית של הלומד
6.   -Teaching  לימוד האחר
כיצד ניתן ללמד ולהשפיע על לומד אחר?
לימוד האחר את תהליך הלמידה המשמעותית
  
פירוט 6 שלבי המודל ללמידה משמעותית כדיאלוג בין הלומד למלמד:
1.   מהו צורך הלומד?
בירור משותף עם הלומד לגבי הצורך שלו, בעקבותיו יחל תהליך הלמידה. לעיתים הצורך גלוי וברור, לעיתים הוא עמום ויש להבהירו, ולעתים הוא סמוי ויש צורך לעוררו. לא יתכן תהליך למידה משמעותי ללא הגדרת הצורך או הכיוון.
·      תוצאת השלב: הסכמה על הצורך לקראת ביצוע הפעולה וביצועה בפעם הראשונה.
2.   האם ביצוע הפעולה נתן מענה לצורך וניתן לשחזרו או לשפרו?
ניתוח משותף של ביצוע הפעולה על ידי הלומד: הביצוע המוטורי או הקוגניטיבי מנותח למטרת משוב ולמידה. נבדקת איכות הביצוע ומידת השגת המטרה כמענה לצורך. מתבצעת חשיבה כהכנה לקראת ביצוע חוזר של הפעולה: במידה והלומד חושב כי פעולה זו אינה משיגה את מטרתה ואינה נותנת מענה לצורך ניתן לעצור את תהליך הלמידה המשמעותי בשלב זה ולחפש פעולה אחרת אשר תיתן מענה לצורך. ניתן אף לחזור לשלב הגדרת הצורך ולראות האם ניתן להבהירו ולנסחו מחדש.
מטרת שלב זה היא קבלת החלטה על ביצוע חוזר של הפעולה תוך הגדרה ברורה של המדדים הכמותיים והאיכותיים המצופים.
הכרזת הפעולה כהתנהגות: ביצוע חוזר של הפעולה, תוך ציפייה ברורה למדדים כמותיים ואיכותיים, למטרת שיפור מתמיד ושאיפה למצוינות.
·      תוצאת השלב: התנהגות מומשגת ומבוצעת כמצופה.
3.   מה יתרונה של הנורמה- התנהגות החוזרת?
גילוי וניסוח משותף של היתרונות בהתנהגות החוזרת ללומד ולסובבים אותו, והגדרתה כנורמה ללומד. החשיבות בשלב זה היא ביצירת הסכמה והבנה אצל הלומד, לגבי היתרונות והתועלות בקיום הנורמה ללומד עצמו ולסובבים אותו. הנורמה מוצגת כדרישה ללומד, תוך תיאום ציפיות לגבי המשך ההתנהגות כדפוס נורמטיבי חברתי. הלומד מתחייב ולוקח אחריות על ביצוע הנורמה לאורך זמן.
·      תוצאת השלב: הבנת הלומד והסכמתו לביצוע הנורמה.
4.   מה החשיבות והשפעת הנורמה על הלומד והסובבים אותו?
דיון משותף על הערך ללומד בעקבות ביצוע הנורמה. ניתוח אופן השפעת הנורמה על צורת החשיבה של הלומד, הגדרת המשמעות ללומד, ההיגיון מאחורי הנורמה עבור הלומד, התרומה או ההשפעה של הנורמה על הלומד והסביבה. הערך הופך לעקרון מנחה בהפעלת שיקול דעת בזמן קבלת החלטות. ככל שהערך בעל השפעה רחבה יותר ולטווח הארוך יותר הוא הופך להיות משמעותי יותר.
ניתן לשפר את כושר ההחלטה על ידי לימוד הערך דרך  נושאים שנויים במחלוקת, ותרגולו דרך דילמות אשר אין להן פתרון אחד. המטרה לייצר חשיבה ערכית עצמאית אצל הלומד.
·      תוצאת השלב: הגדרת הערך המנחה את התנהגויות הלומד.
5.   כיצד הערך משפיע על התנהגות הלומד ומה ייחודו של הלומד?
אופן ביטויו הייחודי של הערך הנלמד על זהותו והתנהגותו של הלומד: זיהוי מכלול הערכים אשר צירופם מגדיר את זהותו הייחודית של הלומד. צירוף הערכים ואופן ביטויים בהתנהגות הלומד מייצר דפוס התנהגות המייחד ומאפיין אותו. הוא יודע לתארו ולהסבירו. הוא מבין מהי תרומתו הייחודית לסובבים אותו.
על אף שערכים כלליים עוזרים ללומד, עדיין מצופה מהלומד להחליט על דירוגם של הערכים. עליו לזהות היכן הם מתנגשים, או כביכול מתנגשים. לעיתים עליו להחליט אם להתנגד לערך שמקובל בחברה אך סותר את מצפונו. עליו למצוא את ייחודו תוך כדי מאמץ אישי. חשוב לדעת שקיימות היררכיות שונות של ערכים, ועל כל אחד מהלומדים למצוא את שלו.
·      תוצאת השלב: מגובשת זהות ייחודית ללומד.
6.   כיצד ניתן ללמד ולהשפיע על לומד אחר?
הלומד הופך למלמד תוך שימוש בניסיונו האישי ומימוש זהותו הייחודית כמלמד.
הלומד שהופך למלמד, מייצר דיאלוג ללמידה משמעותית אצל לומד אחר, על-ידי יישום המודל על כל שלביו כמלמד. הלומד חוזר לשלב הראשון של המודל אך הפעם כמלמד: בעזרת התוצרים והכלים שרכש בעצמו כלומד, הוא מייצר למידה משמעותית אצל אחר. בדרך זו, הלומד המלמד, ממש את תרומתו הייחודית לסובבים אותו.
·      תוצאת השלב: המשכיות תהליך לימוד האחר את המודל ללמידה משמעותית.
לאורך כל תהליך הלמידה המשמעותית, ישנה חשיבות רבה בהצגת שלבי המודל ללומד ובשיקוף מיקום הלומד בשלביו השונים: כדי להפוך את המודל לכלי ללמידה משמעותית, יש לקרוא לשלב בשמו, להגדיר את תוצריו ולציין את המעבר לשלב הבא. התהליך יושלם כאשר הלומד יהפוך ללומד עצמאי ויוכל לבצע את המודל בכוחות עצמו ללא עזרה חיצונית.

נחזור שוב להגדרתו של הלל:
״אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי?"
(אבות,פרק א' משנה י"ג) 
·      אם אין אני לי, מי לי?
בעזרת המודל- מגלה כל אדם את ייחודו ומגבש זהות ייחודית.
·      וכשאני לעצמי, מה אני?
לכל לומד תרומה ייחודית לאנושות, עליו לזהותה, לממשה וללמדה את האחר לזהות את ייחודו.
·      ואם לא עכשיו, אימתי?
תהליך הלמידה המשמעותית הוא ייחודי, ואי אפשר לשחזר אותו, ולכן על הלומד למצות את הלמידה המשמעותית הרלוונטית, בכל רגע נתון בו הדבר מתאפשר.
המודל ללמידה משמעותית, מלמד את הלומד להחליט בעצמו. מטרת החינוך היא פיתוח יכולותיו, ערכיו ומצפונו של היחיד, ולא רק הכנה לקראת קריירה מקובלת בחברה.
מתפקידו של המלמד להחדיר למודעות הלומד, שחופשי הוא לענות כמיטב יכולתו. אסור בתכלית, שימצא המלמד את התשובות למען הלומד. אל לו להסיר מן הלומד את האחריות המוטלת עליו, אלא לעזור לכל לומד ולומד למצוא את תשובתו האישית, בעזרת המודל ללמידה משמעותית.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה