יום שלישי, 12 באפריל 2016

Flexibility Learning in Managers Developmentגמישות פדגוגית בפיתוח מקצועי של מנהלים בחמ"ד בירושלים

במוזיאון "היכל שלמה", התקיים פיתוח מקצועי רב גילאי: מדריכות הגיל הרך, מנהלים בתי-ספר יסודי ועל-יסודי של החמ"ד במחוז מנח"י. מקור ההשראה לתכנית לפיתוח מקצועי למנהלים בחמ"ד, מגיע מהכרות של ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, עם פיתוח מקצועי לאוכלוסיה מקבילה, הקיים בארגוני היי-טק. פיתוח מקצועי רב-גילאי, מייצר שיח חינוכי על הרצף, שם במרכז את המשותף ומעצים אותו. נוצרים הקשרים רב-גילאים ושיח מקצועי עמוק ומהותי יותר.

העיקרון המנחה פיתוח מקצועי זה הוא עקרון האמ"ת: פיתוח מקצועי אוטונומי, תכליתי למומחיות, המהווה בסיס ללמידה אפקטיבית. כModeling לגמישות הפדגוגית, בוצע הפיתוח המקצועי למנהלים הנבחרים במוזיאון היכל שלמה (הותנה באישור ובחסות מרכז פסג"ה מנח"י). ההצעה נבנתה בשיתוף מנהלת המוזיאון ומנהלת ההדרכה.
היכל שלמה (הממוקם בסמוך למרכז הפסג"ה) מהווה מרכז למורשת היהדות. המוזיאון לאמנות יהודית ע"ש סר אייזיק וליידי וולפסון, שוכן במרומי "היכל שלמה" בלב ירושלים. המוזיאון עוסק בזהות ישראלית ויהודית, באמצעות תצוגות קבע ותערוכות מתחלפות בנושאים שונים: מורשת ויודאיקה, סמלים וזהות יהודית, היסטוריה תרבותית ומקומו של החפץ בתרבות הישראלית. פיתוח המנהלים מסייע למנהלי בתי-הספר ליזום ולייצר שגרת חדשנות ותומך בתהליך לכל אורכו בעזרת צוות מומחים, וקהילת עמיתים מקצועית לומדת.

מודל "מה תלמד" פותח על-ידי ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, בעקבות הנחייה של משרד החינוך לקיים למידה משמעותית בגמישות פדגוגית. המודל מארגן ומציע מגוון של שישה מרחבים בעלי גמישות מרובה. למידה מגוונת מתוכננת לפי ששת הממדים, תוך שימוש בכולם בו זמנית בכל מופע למידה. בזכות התכולה המגוונת של כל מימד, כל צירוף ייצר למידה חדשה, מעניינת ומסקרת ללומד ותורם ללמידה המשמעותית. מודל "מה תלמד" מאגד את ששת מרחבי גמישות ללמידה משמעותית:
משך- ארגון הזמן/ משך 
הערכה מגוונת- גיוון בדרכי הערכה  
תכנית לימודים- ארגון התכנים בתכנית הלימודים במבנים שונים  
לומדים- ארגון הלומדים  
מרחבי למידה- ארגון מרחבי הלמידה  
דרכי הוראה- גיוון בדרכי הוראה-למידה

ששת מרחבי גמישות ללמידה משמעותית ואופן ביטויים בפיתוח המקצועי למנהלים בחמ"ד בירושלים:
משך: ארגון הזמן
קצב התנועה בתהליך הלמידה מוכתב על-ידי המנהל המוביל בעצמו. הוא קובע את תדירות ומשך המפגשים עם מומחה התוכן המלווה, המדריכה ללמידה משמעותית, המפקח, ומפגשי הצוות לקידום המיזם.     
הערכה מגוונת: גיוון בדרכי הערכה
כל מנהל מתעד את תהליך הפיתוח במצגת על-פי פורמט של מתודולוגית הDesign Thinking: צורך, אבטיפוס ורפלקציה. במקביל קיים תיעוד והערכה אישית בעזרת המנחה המלווה, שיתוף במשוב את הצוות. קיים מנגנון של משוב והערכת עמיתים, במהלך הפיתוח המקצועי עצמו.     
תכנית לימודים: ארגון התכנים במבנים שונים
פירוט תכני תהליך הפיתוח המקצועי:
1.   מודל אמ"י
2.   מנהיגות סינכרונית
3.   ניתוח אירוע סינכרוני 
4.   מודל משתתפי"ם
5.   מתודולוגית Design Thinking
6.   ששת מימדי הגמישות מודל "מה תלמד"
7.   מודל "שנה דעת" 6 טכניקות שכנוע
8.   מודל RTG להובלת תהליך למידה

כל מנהל בחר נושא, צורך, פער: מה הצורך החינוכי האמיתי של בית הספר
תפקודי לומד/ מלמד: מהם תפקודי המורה והלומד אשר ישתנו וישתפרו בהתאם
כל התכנים המקצועיים מאורגנים כתהליך ולא כהשתלמות או קורס. את תהליך הלמידה מלווה סילבוס מקצועי של תכנים רלוונטיים בהקשר לשלב או לביצוע הנדרש מהמנהל המוביל בבתי-הספר. התכנים מלווים את התהליך ולכן הסילבוס גמיש בהתאם לשלב בו נמצאת הקהילה והשלב הספציפי בו נמצא כל מנהל מוביל.
לומדים: ארגון לומדים
הלומדים מאורגנים במעגלים שונים לפי בחירתם: מליאת הקהילה השלמה המורכבת ממנהלים יסודי ועל-יסודי, מדריכות לגיל הרך, מפקחים ובעלי תפקיד רלוונטיים.
מרחבי למידה: אופן ארגון מרחבי הלמידה
הלמידה מתקיימת בו זמנית במוזיאון "היכל שלמה", בחדר המנהל, בחדר המורים בבית-הספר ובסיורי חוץ.   
דרכי הוראה/ למידה: סיור, סיעור מוחות, ניתוח אירוע סינכרוני, ניתוח אירוע א-סינכרוני, 1:1, מפגשי צוות, מליאת מורים, מפגשי מנהלים, צוותים
מומחי תוכן: מדריכות מחוזיות ומומחה לפי הצורך
פורמט תיעוד: הערכה מגוונת כולל מדדי הצלחה לתהליך ותמונת ניצחון 
התהליך מובל במגוון מתודות: סיור במוזיאון, סדנאות, הדרכה פרונטלית, מעגלי שיח, משובי עמיתים, יעוץ אישי, ייעוץ צוותי, הדרכות וסדנאות בחדר מורים, ליווי בשטח, התייעצות עם ומומחה תוכן, מפגשי מליאת עמיתים בקהילה מקצועית לומדת.

בפיתוח המקצועי למנהלים ב"היכל שלמה" הצליחו ליישם את כל השישה. בסוף תהליך הלמידה משמש המודל "מה תלמד", כלי לתחקור הצלחות ולשחזורן: צירוף ממדים מוצלח, או שינוי מוצלח בהרכב הממדים, תועד והפך לתורת הוראה בהמשך. מודל זה משמש בסיס לקהילה מקצועית לומדת בנושא ממדי הגמישות הפדגוגית. 


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה