יום שישי, 24 באפריל 2015

מודל : Real Time Guidance RTG

המודל מרכז ומגדיר בצורה מדויקת את תפקיד וביצועי מדריך בזמן הדרכה. בנושא הדרכה כמקצוע אין מודל אחד מקובל, שכיח, פרקטי, המסדר את מורכבות המקצוע ומאפשר תקשורת אפקטיבית יותר בין מדריכים לתהליכי משוב ולמידה בינם לבין עצמם ועם עמיתיהם.
כמות גרסאות דפי התצפית על הדרכה/ ביצועי המדריך, היא אינסופית. כל טופס מתמקד במדדים אחרים, אין אחידות מגמה או כיוון.
נושא הסטנדרטיזציה עולה לאחרונה לכותרות כחלק מתהליך של שיפור מתמיד, מצוינות. ההסכמה על בסיס משותף, הכרחית כדי לקדם את מקצוע ההדרכה בארץ ובעולם. במיוחד עלה הצורך כאשר התחלתי להכשיר דורות של מדריכים חדשים, קיבלתי משוב כי המודלים והמיומנויות מעולים, אך היכן הם משולבים זה בזה, איך הם מתחברים למקשה אחת בסיטואציה הדרכה.
במאמר זה אציג מודל שטח חדשני באינטגרציה ובסדר שהוא עושה, הוא מתבסס על מודלים קיימים טובים ומקצועיים הקיימים היום בתחום. המודל לא מגדיר את תפקיד המדריך בגלל השונות הרבה הקיימת בעולמות התוכן השונים, אך כן מציג את מטרתו הגינרית ללא תלות בעולם תוכן או בארגון. המאמר מפרט ומסביר את המודלים עליו מתבסס המודל וממחיש בכמה דוגמאות את אופן השימוש בו בזמן אמת (מטרות, תמונת לוח, מבנה, עקרונות הלמידה, שיטות הדרכה, עזרי הדרכה, עצירת הדרכה, שינוי מבנה קורס, שינוי מעורבות בעלי תפקידים, דילמות מול השטח, שיקולים בהסמכה, הרחקה ובהגדרת בעל תפקיד).
המודל משמש את המדריך בשלב:
·      רכישת מקצוע ההדרכה
·      תכנון ההדרכה
·      מהלך ההדרכה עצמה
·      משמש בצורה משמעותית לתהליך הפקת לקחים, מישוב עצמי ולמידה ארגונית.

הצגת המודל:
המודל הוא תהליך הערכת אפקטיביות ההדרכה המתרחש בראשו של המדריך לפני השיעור, במהלכו ולאחריו. המודל ספיראלי ולכן מופעל מספר פעמים במהלך ההדרכה: בסיום כל מטרת ביניים ותוך כדי, בהתאם לקצב הלמידה והצורך המתעורר מהלומדים. מכיוון שהוא מודל ספיראלי הוא הולך ומתפתח תוך כדי התהליך.
המודל מהווה כלי לניהול מטרות ההדרכה ובדיקת האפקטיביות: מידת השגת המטרות.
המודל מבטא גם את תהליך הלמידה שבוצע וגם את שיקול הדעת ההדרכתי אשר הופעל במהלך ההדרכה.
מודל זה הוא שיגרת הדרכה ומהווה את מרכיב התפקיד העיקרי של המדריך:
המודל הוא משולש מורכב משלושה קודקודים:
·      מטרות
·      עקרונות הלמידה
·      שיטות הדרכה

קודקוד המטרות:
מהן מטרות ההדרכה, שיטות הדרכה המתוכננות והמותאמות לרמת החשיבה של המטרה ומאפייני הלומד, תמונת הלוח המצופה בסוף התהליך- ביטוי ויזואלי לתהליך הלמידה, והערכה מקדימה של הלומדים.
קודקוד עקרונות הלמידה:
1.   מוטיבציה פנימית וחיצונית
2.   עשייה וידיעת תוצאות
3.   עליה הדרגתית בדרישות
4.   סדר הגיוני
5.   עקרונות מנחים
6.   שונות בין לומדים
קודקוד שיטות הדרכה:
כל מגוון שיטות ההדרכה העומדות לרשותו של המדריך כולל האפשרות לעצור את השיעור. כל שיטות ההדרכה, העזרים, טכניקות מסירה
הצגת מטרות, אמצעים להקלה על הזיכרון, אנלוגיות ודוגמאות, הפעלה ע"י שאלות, ניתוח אירוע, סימולציות, משחקים, דיון, הרצאה + מצגת, הצגת תכלית, הדגמה, ביצוע ראשון תמיד נכון, תרגול, גילוי מודרך, סיכומיי ביניים, משוב/ניתוח וסימולציה.

פירוט המודל:
מטרת ההדרכה היא:
העברה פנימית וחיצונית: העברה- היכולת של הלומד ליישם את תכני ההדרכה שנלמדו. העברה פנימית מבוצעת במהלך ההדרכה בין שלבי השיעור השונים, בין השיעורים השונים ובין יחידות הלמידה השונות, העברה פנימית מבוצעת במהלך תהליך ההכשרה. היישום הוא ביצוע פשוט במצבים משתנים וביצוע מורכב המשלב כמה ביצועים במקביל.
בעזרת המודל מבצע המדריך בקרה על תהליך הלמידה בשיעור (העברה פנימית). 
לאחר שתכנן המדריך את מהלך השיעור לאור מטרותיו, מתחיל תהליך הלמידה בכיתה. במהלכו מוביל המדריך את תהליך הלמידה תוך שימוש בעקרונות הלמידה דרך שיטות ההדרכה. בתהליך זה אמורות להיות מושגות המטרות.
על המדריך לאורך כל התהליך לבדוק את מידת השגת המטרות ובהתאם לשמר או לשנות את שיטות ההדרכה.
במידה וזוהה פער במידת השגת המטרות במהלך השיעור, על המדריך לבצע שינוי תוך כדי במהלכו. במידה ואין פער והמטרות מושגות במלואן בקצב הרצוי יש לשמר את התהליך: את המבנה והשיטות:
זהו תהליך RTG- הערכת הדרכה והתאמתה למתרחש בכיתה כל הזמן- Online.
בלי RTG לא ידע המדריך להוביל את תהליך הלמידה בכיתה ולא יוכל לשלוט במידת השגת המטרות.
תמיד קיים פער בין תכנון ההדרכה לביצועה, הנובע ממגוון הגורמים המשפיעים על תהליך הלמידה בשיעור. המטרה לזהות ולצמצמם פער זה כבר במהלכו.
יתכן פער רק ברמת לומד, קבוצת לומדים או הכיתה כולה ולכן יש לתת מענה בהתאם.
המענה יכול להיות בכמה רמות:
·      שינוי או התאמת מטרות ההדרכה
·      שינוי או התאמת מבנה ומשך ההדרכה והפרופורציות בין החלקים השונים
·      שימוש בעקרונות הלמידה הרלוונטיים והתאמת עוצמתם לתהליך: לדוגמא בכיתה הטרוגנית להשתמש יותר בעקרון השונות בין לומדים דרך מגוון גדול יותר של שיטות הדרכה. יתכן והמדריך נערך לכך מראש, אך יתכן כי הדבר התגלה רק במהלך ההדרכה או הוקצן. ככל שהמדריך ישתמש במגוון רב יותר ובעבודה בקבוצות קטנות או 1:1, יש סיכוי טוב יותר שהוא יצליח להגיע לכל הלומדים ולגשר על ההטרוגניות בכיתה.
·      שינוי שיטות ההדרכה הוא הביטוי השכיח ביותר להפעלת המודל.
במקרה בו לא נמצאה שיטת הדרכה או פתרון הדרכתי מתאים במהלך השיעור, מומלץ לעצור אותו להפסקה או לחלוטין עד למציאת הפתרון.
בסוף תהליך ההדרכה יבצע המדריך בעצמו או בעזרת גורם מקצועי נוסף תהליך הערכת האופן בו השתמש במודל במהלך ההדרכה.
במידה ולא זוהה פער בין התכנון לביצוע במהלך ההדרכה כי המטרות הושגו במלואן, יש להמשיך ולשמר את מבנה ושיטות ההדרכה בשיעור ולהמשיך בתהליך.


מודל הRTG משמש את המדריך בתכנון ההדרכה (מטרות, מבנה עקרוני, שיטות והערכה), במהלך ההדרכה (הובלת והתאמת התהליך למתרחש בכיתה) ולאחר ההדרכה (תהליך הפקת לקחים). המדריך משתמש במודל RTG בכל אחד משלביו של השיעור ולכן תיעוד התהליך על ידי תצפית, מתן משוב ולמידה הכרחיים לשיפור המיומנות. בעזרת מודל RTG נוביל את עולם ההדרכה למצוינות במאה ה21.

יום רביעי, 22 באפריל 2015

Object-Value Based Learning (OVBL) model

Each object is a result of, or a solution to, a need.
Behind each Heritage object stands a value.
The OVBL: Object-Value Based Learning model is based on these assumptions in order to create significant learning. The OVBL model is based on the SIL (Significant Individual Learning) model that was developed by Nir Golan, Educational and Leadership Expert.
The model combines values learning by using Heritage objects.
It turns the Museum Objects Storage into Self Values Storage.

The learners choose a museum object, identify the need, and by following the OVBL model, find the value behind the object and change their behavior and their self identity.

The OVBL model has six steps:
1. Action- choosing an object and identifying the need
2. Behavior- re-choosing the object: conceptualization of the need and the contribution of the chosen object
3. Norm- transformation of the choice to a norm
4. Value- defining the value behind the object
5. Redefinition- self-identity redefined
6. Teaching- Using the OVBL model to teach the other

Breakdown of the six stages of the OVBL model:
1. Action- choosing an object and identifying the need
The learners choose an object for the first time in response to an internal or external need. The teacher identifies and reflects the need of each learner. The learners choose the object for the first time guided by a professional person. The learners answer the question Why?  
• The result of Step 1: Recognition by the learners of their need by the actual choosing of the object for the first time (alongside reflection).

2. Behavior- re-choosing the object: conceptualization of the need and the contribution of the chosen object
Each object is a result of, or a solution to, a need.
The learners repeat their choice by learning more about the way of using the object they have chosen. The learners then describe the choice, helping them to improve the repeated choosing and transferring it into personal need. The learners answer the question How?
• The result of Step 2: Conceptualizing choice according to the need and understanding of the behavior behind the object.

3. Norm- transformation of the choice to a norm.
Norm is defined as "a standard of achievement or behavior that is required, desired or designated as normal." These standards of behavior are "shared by members of a social group to which each member is expected to conform." In this step, the chosen object and the need are transformed into norm and expected behavior. The learners answer the questions Where?  When? Who?  
• The result of Step 3: Understanding by the learners of the benefits of choosing the object in order to reinforce their choice in a social context.

4. Value- defining the value behind the object
Behind each Heritage object stands a value.
The value becomes the guiding principle to making future decisions connected to the learner; helping decide when and how to use this value. In this manner, the value becomes more significant. The learners answer the question What is the meaning?  
• The result of Step 4: Defining the value by making it significant.

5. Redefinition- self-identity redefined.
The value is acknowledged by the learners and assists in redefining their unique identity. The learners know how to describe their newly unique identities and explain what their unique contribution is to those around them. Although the learning process affected one behavior, it helped to redefine their whole identity to themselves. 
Personality difficulties are rooted in a feeling of inferiority deriving from restrictions on the individual's need for self-assertion. The learners answer the question Where to?  
• The result of Step 5: Reformulating a unique identity by the learner.

6. Teaching- Using the OVBL model to teach the other.
The learner becomes the teacher ("Melamed"). The learners use their personal experience as a role model and teach the other using their own unique identity. They apply the OVBL model to lead a new learner to significant learning. The learners answer the question How to teach?  
The result of Step 6: Continuity of the learning process according to the OVBL model to achieve significant learning for the learner and for the teacher.

The Object-Value Based Learning (OVBL) model assumes that each student should be treated as a 'whole' person irrespective of their age; people are focused on maintaining control over their lives. 


יום שלישי, 21 באפריל 2015

מודל ללמידה מבוססת חפץ-ערך/ ניר גולן OVBL: OBJECT-VALUE BASED LEARNING

מודל SIL (Significant Individual Learning model) שפותח על ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, הותאם לתהליך הלמידה המתקיים במוזיאון היכל שלמה. התאמה זו באה בעקבות שיח עם צוות המוזיאון ויצרה מודל ייחודי וחדש העומד בפני עצמו:
מודל ללמידה מבוססת חפץ-ערך/ ניר גולן
 OVBL: OBJECT-VALUE BASED LEARNING
למודל שתי הנחות יסוד:
·      חפץ מלווה תהליך למידה
·      חפץ מוזיאלי טומן בחובו ערך
החיבור בין חפץ-למידה לחפץ מוזיאלי-ערך, יצר את המודל: 
למידה מבוססת חפץ-ערך (OVBL): חפץ מלווה למידה שטמון בתוכה ערך.


מטרת המודל:
להפוך את מחסן המוצגים במוזיאון למחסן הערכים אצל הלומד.

פירוט שלבי המודל ללמידה מבוססת חפץ-ערך:
1. Action בחירה ראשונית של החפץ והבנת הצורך: שאלת הלמה?
2. Behavior בחירה חוזרת בחפץ בהקשר לאופן השימוש בו: שאלת המי? מתי? והאיך?
3. Norm הצגת הנורמה: שאלת מאין? איפה? מול מי?
4. Value הגדרת הערך מאחורי החפץ: שאלת המשמעות מאחורי?
5. Specific Identity גיבוש זהות ייחודית: שאלת הלאן?
6. Teaching לימוד האחר: איך משתמשים במודל OVBL?

פירוט שלבי המודל:
1. Action בחירת החפץ
מטרת השלב לברר על איזה צורך עונה החפץ ומהו הצורך של הלומד.
זיהוי ושיקוף הצורך ללומד, בכדי לגרום לו לבחור בחפץ בפעם הראשונה. הלומד מזהה את הצורך האישי שלו דרך זיהוי הצורך העומד מאחורי החפץ בפעם הראשונה בעזרת הנחייה (חניכה) מגורם מקצועי. הלומד חווה את החפץ כמענה לצורך. השאלה היא שאלת הלמה?
תוצאת השלב: הסכמה על החפץ והצורך העומד מאחוריו ומאחורי הבחירה.
2. Behavior חזרה על הבחירה תוך לימוד אופן השימוש בחפץ והמשגת הפעולה להתנהגות
ביצוע חוזר של הבחירה בחפץ תוך הבנה מעמיקה של המענה שהחפץ נותן לצורך, על סמך הבחירה והגדרת הצורך בשלב הAction. תיאור אופן השימוש בחפץ והמשגתו להתנהגות. מענה על שאלת מי משתמש בו? מתי משתמש בו? באיזה אופן?
• תוצאת השלב: אופן השימוש בחפץ מומשג כהתנהגות מצופה.
3. Norm הצגת הנורמה
הפיכת הבחירה וההתנהגות מאחורי החפץ לנורמה: למידת החפץ והצורך ההתנהגותי שהוא עונה עליו בהקשר היסטורי, חברתי ותרבותי רחב. הפיכת בחירת החפץ ואופן השימוש בו לנורמה חברתית. הנורמה מוגדרת כצפייה להתנהגות עתידית על ידי הלומד או על ידי החברה.  
בשלב זה יינתן מענה על שאלת מאין? ושאלת מאיפה? 
הבנת הקשר היסטורי, גיאוגרפי, תרבותי ומורשתי של החפץ. 
• תוצאת השלב: הבנת הלומד את התועלת החברתית בחפץ והסכמתו על הנורמה המצופה.
4. Value הגדרת הערך העומד מאחורי הנורמה
הגדרת המשמעות ללומד, ההיגיון מאחורי הנורמה, התרומה או ההשפעה של הנורמה על הלומד והסביבה. מענה על שאלת מהי המשמעות?  
הערך הופך לעקרון מנחה בהפעלת שיקול דעת בזמן קבלת החלטות. ככל שהערך בעל השפעה רחבה יותר ולטווח הארוך יותר, הוא הופך להיות משמעותי יותר.
• תוצאת השלב: הגדרת הערך המנחה את התנהגויות הלומד.
5. Specific Identity גיבוש זהות אישית ייחודית
הטמעת הערך במכלול הערכים אשר מגדיר את זהותו הייחודית של הלומד. הערכים באים לידי ביטוי בהתנהגות הלומד ומייצרים זהות אישית ייחודית. הלומד יודע לתאר את הערך ואופן תרומתו לזהותו ולסובבים אותו.
מענה על שאלת הלאן?
• תוצאת השלב: מגובשת זהות ייחודית ללומד.
6. Teaching לימוד האחר דרך המודל
לימוד וחניכת האחר על-ידי הלומד. הלומד הופך למלמד. הלומד משתמש בניסיונו האישי כמודל לחיקוי ומימוש זהותו הייחודית כמלמד. הוא מיישם את מודל הOVBL ללמידה משמעותית על לומד חדש.
• תוצאת השלב: המשכיות תהליך הלימוד תוך שימוש במודל OVBL ללמידה משמעותית.

בשלבים 1-4 מתקיים תהליך הבנת הצורך, בחירת החפץ בפעם הראשונה, הפיכת הבחירה להתנהגות, הבנת הנורמה, זיהוי הערך ואופן השפעתו הייחודית על קבלת ההחלטות.
בשלבים 4-5 מתבצע תהליך עיצוב הזהות מחדש- הגדרת זהות ייחודית כל פעם מחדש לאור למידת ערך חדש והטמעתו כחלק מזהות הייחודית.
בשלב החמישי מגובשת תפיסת העולם מחדש- הרחבת יכולת ההשפעה ולקיחת אחריות של הלומד על עצמו ועל הסובבים אותו.
בשלב השישי והאחרון הלומד הופך להיות משמעותי- דרך לימוד האחר. בשלב זה ממצה הלומד את כל כישוריו ומהווה דוגמא אישית ללומד שבא אחריו.

על פי הגישה האנתרופוגוגית Anthropogogy,
דרך תהליך הלמידה המתרחש במודל OVBL,
הלומד חי את חייו ומרחיב את יכולתו ליצור ולהיות חלק מתהליך החיים של דורו.